Comunicare rezultat procedura de achizitie

on .

Achizitie directa “Lucrări de întretinere pe drumurile de interes local, comuna Răchiți, judetul Botosani”

Anunt publicat pe site-ul UAT Comuna Rachiti: nr. 4100 din 28.05.2020

Prin prezenta va facem cunoscut ca, in urma analizei propunerilor financiare primite pentru lucrari de executie privind realizarea proiectului“Lucrări de întretinere pe drumurile de interes local, comuna Răchiți, judetul Botosani”, utilizand criteriul de atribuire precizat in anunt, oferta depusa la registratura UAT Comuna Rachiti sub numarul 4567/12.06.2020, cu valoarea de 325.250,35 lei fara TVA, apartinand SC STE CONSTRUCTII SRL a fost declarata castigatoare. Ofertele depuse la registratura cu numarul 4507/11.06.2020 de catre SC MIRAD CONSTRUCTII SRL, cu valoarea de 325.510,49 lei fara TVA, precum si numarul 4508/11.06.2020 de catre I.I. Ciobanu Petronela cu valoarea de 325.574,05 lei fara TVA, au fost declarate necastigatoare.

Finalizarea achizitiei se va face prin intermediul catalogului electronic, asa cum s-a precizat in Anuntul nr. 4100/28.05.2020.

Documentul oficiat  aici.

Anunț - Selecție dosare asistent medical comunitar - stare de alertă

on .

Informații privind selecția dosarelor pentru angajarea personalului contractual de execuție pe perioadă determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la încetarea stării de alertă - 1 post vacant de asistent medical comunitar, în baza art. 27 din Legea nr. 55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Documentul oficial aici.

Anunț - Achiziție directă contract de lucrări - Întreținere drumuri

on .

Anunț achiziție directă contract de lucrări

“Lucrări de întreținere pe drumurile de interes local, comuna Răchiți, județul Botoșani”

1.Autoritate  contractantă:

 U.A.T. Comuna Răchiți

Adresa poștală: sat Răchiţi, comuna Răchiţi, judeţul Botoşani, cod 717310

În conformitate cu art. 43 din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, U.A.T. Comuna Răchiți intenționează să încheie un contract de lucrări pentru “Lucrări de întretinere pe drumurile de interes local, comuna Răchiți, județul Botoșani”  prin procedura de achiziție directă.

2.Criteriul de atribuire stabilit  : Prețul cel mai scăzut.

3.Valoarea totală estimată a achiziției : 325.582,57 lei fără TVA.

Ofertele financiare exprimate în lei, reprezentând prețul total al lucrării, care rămâne ferm până la finalizarea lucrării, însoțite de listele de cantități vor fi transmise de către operatorii economici interesați prin mijloace electronice la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau direct la sediul Primăriei Răchiți. Documentele transmise prin mijloace electronice vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii

4.Cerințe tehnice : Caietul de sarcini, memoriul tehnic și listele de cantități sunt atașate mai jos.

5.Termenul până la care se transmit propunerile persoanelor interesate:

10 zile lucratoare de la data publicării anunțului pe website-ul propriu , respectiv 12.06.2020, ora 16.30.

Achiziția se va finaliza prin intermediul catalogului electronic, după comunicarea rezultatului procedurii și va fi însoțită de următoarele documente:

Certificatul constatator emis de ONRC, din care să reiasă că operatorul este autorizat să realizeze activitățile contractului;

Declarație de neîncadrare în art.164,165,167 din Legea 98/2016.

Documentul oficial aici.

Documentație tehnică aici.

Anunț - Ședință ordinară pe luna mai 2020 (prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță)

on .

În conformitate cu prevederile art. 133,134 și art. 135 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoștința locuitorilor comunei Răchiți că în ziua de marți 12 mai 2020, ora 9:00 are loc (prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță) în sala Căminului Cultural Răchiți, ședința ordinară pe luna mai, 2020.

Mai multe detalii aici.