Protecția datelor cu caracter personal

NOTA DE INFORMARE 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

UAT Răchiți, cu sediul în localitatea Răchiți, comuna Răchiți, județul Botoșani, colectează și procesează datele personale în conformitate cu prevederile Regulamnetul nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveșter prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE( Regulamentul general privind protecția datelor).

Rolul prezentei note de informare este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite. Vă rugăm să citiți cu atenție această notă.

Conform prevederilor Legii nr.215 din 23 aprilie 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ”Administrația publică în unitatea administrativ teritorială se organizează și funcționează în temeiul principiului autonomiei locale.”

 1. Prin autonomie locală se înțelege dreptul și capacitatea efectivă a autorităților publice locale de a soluționa și de a gestiona, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condițiile legii.
 2. Acest drept se exercită de consiliile locale și primari, precum și de consiliile județene, autorități ale administrației publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat.

Utilizarea datelor personale în scopul prestării serviciilor publice de interes local privind:

 • educație;
 • serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
 • sănătate;
 • cultură;
 • tineretul;
 • sportul;
 • ordinea publică;
 • situațiile de urgență;
 • protecția șii refacerea mediului;
 • dezvoltarea urbană;
 • evidența persoanelor;
 • podurile și drumurile publice;
 • serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public și transport public local, după caz;
 • serviciile de urgență de prim ajutor;
 • activitățile de administrație social-comunitară;
 • locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
 • punerea în valoare, în interesul comunității locale, a resurselor naturale de pe raza unității administrativ-teritoriale;
 • alte servicii publice stabilite prin lege;

Scopurile prelucrării, pe activități:

 • Impozitele și taxele locale, amenzi contravenționale, muncă în folosul comunității;
 • Colectare debite/ recuperare creanțe;
 • Emitere autorizații/avize/atestate/certificate,;
 • Resurse umane;
 • Fond funciar;
 • Gestiunea economico-financiară și administrativă;
 • Darea în administrare, concesiune sau închirierea bunurilor proprietatea publică a comunei Răchiți;
 • Vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei Răchiți;
 • Stare civilă;
 • Urbanism și amenajarea teritoriului;
 • Registrul electoral-evidență electorală;
 • Arhiva;
 • Registratură, Relații publice, Secretariat;
 • Relații publice

Legalitatea prelucrării ( conform prevederilor art.6 din Regulamentul nr.679/2016)

Prelucrarea este legală numnai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții: 

 1. persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 2. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de închirierea unui contract;
 3. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;
 4. prelucrarea este necesară pentru protecția intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 5. prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este investiti operatorul.

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele cu caracter personal:

 • Autoritățile statului, inclusiv autorități fiscale;

Păstrarea datelor cu caracter personal:

 • Datele cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus.

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dvs. personale:

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza prevederilor Regulamentului nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de  abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces al persoanei vizate (art.15);
 • Dreptul de a solicita rectificarea atunci când datele sunt inexacte (art.16);
 • Dreptul la ștergerea datelor ( ”dreptul de a fi uitat) (art.17);
 • Dreptul la restricționarea prelucrării (art.18);
 • Dreptul la portabilitatea datelor ( art.20);
 • Dreptul la opoziție (art.21).

Nu se aplică dreptul de opoziție pentru colectarea și prelucrarea datelor care sunt cuprinse ca și obligații legale pentru instituția Primăriei Răchiți ( ex. prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, prelucrări efectuate de serviciile de asistență socială, evidența electorală, stare civilă, etc.).

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal. Modelul de cerere pentru fiecare drept enumerar mai sus îl găsiți la responsabilul cu protecția datelor sau îl puteți descărca de pe site-ul instituției www.primariarachiti.ro - secțiunea Protecția Datelor. Cererea se poate depune la Compartimentul Registratură din cadrul Primăriei instituției din satul Răchiți, comuna Răchiți, județul Botoșani, cod poștal 717310.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Primăria comunei Răchiți vă informează că evaluează și îmbunătățește în mod constant măsurile de securitate împlementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condițiile de siguranță și securitate.

 

Datele de contact ale persoanei responsabile cu protecția datelor (DPO):

Numele și prenumele : PĂDURARIU  VIORICA

Tel/fax – 0231-544210

Adresă e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Program de lucru cu publicul: 9,00-14,00

 

Cereri: