Anunț - Rezultate selecție dosare de înscriere concurs muncitor calificat (mașinist la mașini pentru terasamente) COR 834201

on .

Având în vedere prevederile art. 15 lit. a) și art. 18 alin. (1) lit. a) din H.G. Nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Documentul oficial aici.