Anunt - Lucrări de întretinere pe drumurile de interes local

on .

1. Autoritate  contractanta: UAT Comuna Rachiti, Adresa postala: sat Răchiţi, comuna Răchiţi, judeţul Botoşani, cod 717310

 In conformitate cu art. 43 din HG 395/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, U.A.T. Comuna Rachiti intentioneaza sa incheie un contract anual de lucrari pentru Lucrări de întretinere pe drumurile de interes local, comuna Răchiți, judetul Botosani”  prin procedura de achizitie directa.

2. Criteriul de atribuire stabilit  : Pretul cel mai scazut. 

3. Valoarea totala estimata a achizitiei : 228.147,84 lei fara TVA.

Ofertele financiare exprimate in lei, reprezentand pretul total al lucrarii, care ramane ferm pana la finalizarea lucrarii, insotite de listele de cantitati  vor fi transmise de catre operatorii economici interesati prin mijloace electronice la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau direct la sediul Primariei Rachiti. Documentele transmise prin mijloace electronice vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii

4. Cerinte tehnice : Caietul de sarcini, memoriul tehnic si listele de cantitati sunt atasate mai jos.

5. Termenul pana la care se transmit propunerile persoanelor interesate: 7  zile lucratoare de la data publicarii anuntului pe  website-ul propriu , respectiv 14.07.2021, ora 16.30.

Achizitia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic si va fi insotita de urmatoarele documente:

  • Certificatul constatator emis de ONRC, din care sa reiasa ca operatorul este autorizat sa realizeze activitatile contractului;
  • Declaratii de neincadrare in art.164,165,167 din Legea 98/2016. 

6. Informatii suplimentare: Persoana de contact Lupu Paula, telefon 0745023181, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Documente anexate:

  1. Anunt oficial
  2. Caiet de sarcini
  3. Memoriu tehnic
  4. Lista de cantitati