Secretar

Secretarul Comunei Rachiti - Tatiana Bordianu

In conformitate cu Legea 215/2001, secretarul unitatii administrativ- teritoriale are urmatoarele atributii: 

Art. 116. 

 •  (1) Fiecare unitate administrativ-teritorialã si subdiviziune administrativ-teritorialã a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, orasului, municipiului, judetului si al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucurã de stabilitate în functie.

  • (11) Perioada în care persoana cu studii superioare juridice ocupã functia de secretar, precum si functii de conducere din aparatul propriu de specialitate al unitãtii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale constituie vechime în specialitate
 • (2) Secretarul unitãtii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sanctiunea destituirii din functie.
 • (3) Secretarul unitãtii administrativ-teritoriale nu poate fi sot, sotie sau rudã de gradul întâi cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu presedintele sau vicepresedintele consiliului judetean, sub sanctiunea eliberãrii din functie.
 • (4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu si regimul disciplinar ale secretarului unitãtii administrativ-teritoriale se fac în conformitate cu prevederile legislatiei privind functia publicã si functionarii publici.

 Art. 117.

 • (1) Secretarul unitãtii administrativ-teritoriale îndeplineste, în conditiile legii, urmãtoarele atributii:
  • a) avizeazã, pentru legalitate, dispozitiile primarului si ale presedintelui consiliului judetean, hotãrârile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
  • b) participã la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
  • c) asigurã gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, respectiv consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si între acestia si prefect;
  • d) organizeazã arhiva si evidenta statisticã a hotãrârilor consiliului local si a dispozitiilor primarului, respectiv a hotãrârilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean;
  • e) asigurã transparenta si comunicarea cãtre autoritãtile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevãzute la lit. a), în conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificãrile si completãrile ulterioare;
  • f) asigurã procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si efectuarea lucrãrilor de secretariat, comunicã ordinea de zi, întocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, si redacteazã hotãrârile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
  • g) pregãteste lucrãrile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si comisiilor de specialitate ale acestuia;
  • h) alte atributii prevãzute de lege sau însãrcinãri date de consiliul local, de primar, de consiliul judetean sau de presedintele consiliului judetean, dupã caz.
 • (2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare, în situatiile prevãzute la art. 55 alin. (81) sau, dupã caz, la art. 99 alin. (9), secretarul unitãtii administrativ - teritoriale îndeplineste functia de ordonator principal de credite pentru activitãtile curente.