Compartimentul de Cadastru și Urbanism

Compartimentul Cadastru, este un compartiment de specialitate din cadrul structurii organizatorice a Primăriei comunei Rachiti cu următoarele atribuţiuni specifice

834_Rachiti 7

 • efectuează măsurători topografice pentru punerea în posesie a terenurilor;
 • întocmeşte procesele verbale de punere în posesie, conform prevederilor Legilor 18/ 1991, 1/2000, 247/ 2005 şi 15/ 2003;834_Rachiti 7
 • întocmeşte procesele verbale de delimitare pentru predarea suprafeţelor reconstruite potrivit prevederilor legii 169/ 1997, 1/2000 şi 247/ 2005;
 • înaintează documentaţia spre verificare Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botosani pentru întocmirea titlurilor de proprietate;
 • constituie şi actualizează evidenţa proprietarilor imobiliari;
 • efectuează măsurători topografice pentru persoanele fizice şi juridice în vederea delimitării parcelelor;
 • răspunde de rezolvarea, în condiţiile legii, a contestaţiilor pe probleme de cadastru şi fond funciar;
 • întocmeşte documentaţia necesară în vederea schimburilor de terenuri dintre primărie şi persoanele fizice;
 • prelucrează datele topografice din teren pentru întocmirea sau modificarea planurilor de situaţie;
 • se ocupă de actualizarea anuală a evidenţei fondului funciar
 • răspunde de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor stipulate în documentele întocmite;
 • asigură întreţinerea planurilor cadastrale;
 • participă la lucrările comisiei de atribuire a terenurilor potrivit prevederilor legii 15/ 2003.