Anunț - Achiziție directă contract de lucrări - Întreținere drumuri

on .

Anunț achiziție directă contract de lucrări

“Lucrări de întreținere pe drumurile de interes local, comuna Răchiți, județul Botoșani”

1.Autoritate  contractantă:

 U.A.T. Comuna Răchiți

Adresa poștală: sat Răchiţi, comuna Răchiţi, judeţul Botoşani, cod 717310

În conformitate cu art. 43 din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, U.A.T. Comuna Răchiți intenționează să încheie un contract de lucrări pentru “Lucrări de întretinere pe drumurile de interes local, comuna Răchiți, județul Botoșani”  prin procedura de achiziție directă.

2.Criteriul de atribuire stabilit  : Prețul cel mai scăzut.

3.Valoarea totală estimată a achiziției : 325.582,57 lei fără TVA.

Ofertele financiare exprimate în lei, reprezentând prețul total al lucrării, care rămâne ferm până la finalizarea lucrării, însoțite de listele de cantități vor fi transmise de către operatorii economici interesați prin mijloace electronice la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau direct la sediul Primăriei Răchiți. Documentele transmise prin mijloace electronice vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii

4.Cerințe tehnice : Caietul de sarcini, memoriul tehnic și listele de cantități sunt atașate mai jos.

5.Termenul până la care se transmit propunerile persoanelor interesate:

10 zile lucratoare de la data publicării anunțului pe website-ul propriu , respectiv 12.06.2020, ora 16.30.

Achiziția se va finaliza prin intermediul catalogului electronic, după comunicarea rezultatului procedurii și va fi însoțită de următoarele documente:

Certificatul constatator emis de ONRC, din care să reiasă că operatorul este autorizat să realizeze activitățile contractului;

Declarație de neîncadrare în art.164,165,167 din Legea 98/2016.

Documentul oficial aici.

Documentație tehnică aici.